B?o Hi?m Xã H?i Vi?t Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS quý 3/2012 26/10/2012 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 12/09/2012 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 12/09/2012 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C12 TS quý 2/2012 18/07/2012 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS quý 1/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS tháng 5/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C12 TS tháng 4/2012 11/07/2012 Đăng nhập để xem
8 Số liệu 08 tháng 2/2012 13/03/2012 Đăng nhập để xem
9 Số liệu 08 tháng 1/2012 08/02/2012 Đăng nhập để xem
10 Số liệu 08 quý 4/2011 03/02/2012 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C71 quý 4/2011 20/01/2012 Đăng nhập để xem
12 Số liệu 08 tháng 11/2011 28/12/2011 Đăng nhập để xem
13 Số liệu 08 tháng 10/2011 08/11/2011 Đăng nhập để xem
14 Số liệu C71 quý 3/2011 17/10/2011 Đăng nhập để xem
15 Số liệu 08 quý 3/2011 17/10/2011 Đăng nhập để xem
16 Số liệu 08 tháng 8/2011 06/09/2011 Đăng nhập để xem
17 Số liệu 08 tháng 7/2011 16/08/2011 Đăng nhập để xem
18 Số liệu C71 quý 2/2011 11/07/2011 Đăng nhập để xem
19 Số liệu 08 quý 2/2011 11/07/2011 Đăng nhập để xem
20 Số liệu 08 tháng 5/2011 08/06/2011 Đăng nhập để xem
21 Số liệu 08 tháng 4/2011 11/05/2011 Đăng nhập để xem
22 Số liệu 08 quý 1/2011 04/05/2011 Đăng nhập để xem
23 Số liệu C71 quý 1/2011 04/05/2011 Đăng nhập để xem
24 Số liệu 08 tháng 2/2011 28/03/2011 Đăng nhập để xem
25 Số liệu 08 tháng 1/2011 28/03/2011 Đăng nhập để xem
26 Số liệu C71 quý 4/2010 19/01/2011 Đăng nhập để xem
27 Số liệu 08 quý 4/2010 19/01/2011 Đăng nhập để xem
28 Số liệu 08 tháng 11/2010 12/12/2010 Đăng nhập để xem
29 Số liệu C71 quý 3/2010 26/11/2010 Đăng nhập để xem
30 Số liệu 08 quý 3/2010 26/11/2010 Đăng nhập để xem
31 Số liệu 08 tháng 10/2010 26/11/2010 Đăng nhập để xem
32 Số liệu C71 quý 2/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
33 Số liệu C71 quý 1/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
34 Số liệu C71 quý 4/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
35 Số liệu C71 quý 2/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
36 Số liệu 08 tháng 8/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
37 Số liệu 08 tháng 7/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
38 Số liệu 08 tháng 5/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
39 Số liệu 08 tháng 4/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
40 Số liệu 08 tháng 2/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
41 Số liệu 08 tháng 1/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
42 Số liệu 08 tháng 10/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
43 Số liệu 08 tháng 8/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
44 Số liệu 08 tháng 7/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
45 Số liệu 08 quý 2/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
46 Số liệu 08 quý 1/2010 08/10/2010 Đăng nhập để xem
47 Số liệu 08 quý 4/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
48 Số liệu 08 quý 2/2009 08/10/2010 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Tr?c tuy?n : 232
  • Trong ngày: 402
  • Tháng này: 208,291
  • T?t c? : 2,689,269